Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Публикувано на Wednesday, 04.05.2022 (16:13)
  • Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването
  • подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 11.05.2022 г. 23:59 ч.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково