Български English

Документи

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.652 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Публикувано на Monday, 01.08.2022 (10:47)
  • Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.652 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването
  • подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково