Български English

Документи

Процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.105
Публикувано на Friday, 29.04.2022 (16:00)
  • Процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.105
  1. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.105: - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”
  2. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО ИМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.105: „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”
  3. СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.105: - „Подкрепа за развитие на предприемачеството“ на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково