Български English

Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА МИГ
На основание чл. 54, ал. 1 от Устава на Сдружението, УС се свиква на редовно заседание поне един път на три месеца по предварително обявен дневен ред.
Заседанието ще се проведе на 12.12.2016 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на МИГ- МКГ на адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” 32, със следния
 
ДНЕВЕН РЕД
 
 
  1. Решение за даване на съгласие за кандидатстване по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
  2. Обсъждане и приемане на бюджет 2017 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”;
  3. Вземане на решение за участие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” в Асоциация Българска национална лидер мрежа;
  4. Одобрява индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2017 година;
  5. Други.
 
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково