Български English

Новини

BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково