Български English

Новини

BG16RFOP002-2.104 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково"
BG16RFOP002-2.104 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" - Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково"

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4d7e2ec7-93b0-4eb3-9de6-7c15c2737cec

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково