Български English

Новини

СНЦ "МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково" обявява конкурс за избор на външни експерти - оценители
     СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково" обявява конкурс за избор на външни експерти -оценители на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Пълният текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите в архива по-долу, който съдържа:

Покана за участие в конкурс
Приложения към поканата:
1. Заявление за участие в конкурс за избор на външни експерти -  оценители – образец;
2. Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти - оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково – образец;
3. Автобиография  – образец;
4. Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;
5. Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП;
 
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково