Български English

Новини

МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.085
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта на ОП РЧР.  
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица
2. Предоставяне на професионално обучение.
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности: „Общуване на чужди езици”, „Дигитална компетентност”
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на конкретните нови работни места.
5. Адаптиране на нови работни места за хора с увреждания.
 
Общ бюджет по тази покана: 586 000 лв.
 
•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 48 895,75 лева
•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg и www.mig-mkg.bg.
 
Крайният срок за представяне на проектни предложения: 30.01.2020г. до 17:00 часа.
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково