Български English

Новини

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.124 "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица"
МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.124 "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица"
 
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта на ОП РЧР.  
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица
2. Предоставяне на професионално обучение.
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности: „Общуване на чужди езици”, „Дигитална компетентност”
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на конкретните нови работни места.
5. Адаптиране на нови работни места за хора с увреждания.
 
Общ бюджет по тази покана: 305 437.60 лв.
 
•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 48 895,75 лева
•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 305 437.60 лева
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg и www.mig-mkg.bg.
 
Крайният срок за представяне на проектни предложения: 29.01.2021г. до 17:00 часа.
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково