Български English

Новини

СНЦ "МИГ–Мъглиж, Казанлък, Гурково" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 11.02.2019 г.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково