Български English

Новини

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР
На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г., МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да бъдат представени в срок до 25 август 2017 г. на електронен адрес:  mig.mkg2016@gmail.com
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково