Български English

Новини

Покана за участие в обучение

Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор от общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, каним Ви да вземете участие в провеждане на обучения на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково”, във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

Обученията ще се проведат на следните дати:

- 24.03.2016 г. от 10.30 ч. Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж - еднодневно обучение за екипа на МИГ „Мъглиж , Казанлък, Гурково”;
- 25.03.2016 г. от 09.00 ч. в НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. Гурково - еднодневно обучение за членове на МИГ „Мъглиж , Казанлък, Гурково”;

Темите на обученията са свързана със Стратегическо планиране:

-  Роля и изисквания към МИГ ВОМР при разработване и прилагане на стратегия за прилагане на подхода ВОМР;
- Подходът водено от общностите местно развитие (ВОМР) и ролята на неформалните лидери в процеса на разработването и прилагането на Стратегията за ВОМР
- Мултифондово финансиране. Възможности за финансиране на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие;
-  Управление на МИГ – характеристики и специфика

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково