Български English

Новини

Покана за учредително събрание на местна инициативна група на територията на Община Мъглиж, Община Казанлък и Община Гурково

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Мъглиж, Община Казанлък и Община Гурково,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Общините Мъглиж, Казанлък и Гурково, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие".

Учредителното събрание ще се проведе

На дата: 09.03.2016г., от 10 часа, в град Мъглиж в Заседателната зала на Общинска администрация Мъглиж, при следния проекто-дневен ред:

  1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж - Казанлък - ГуркоЕо"
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Управителен съвет на сдружението.
  4. Други.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Мъглиж, Казанлък и Гурково.

Писмените материали по дневния ред са на разположение:

Тел.: 0884541231
e-mail: evroproekti@maglizh.bg
лице за контакт: Катерина Костова

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на Община Мъглиж.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково