Български English

Новини

СНЦ "МИГ–Мъглиж, Казанлък, Гурково" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.217 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.06.2019 г.

 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково