Български English

Екип

Даниела Кучкова

Даниела Кучкова

Счетоводител

  • T: 04321/23-33
  • E: mig.mkg2016@gmail.com
     Консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалнитe кандидати в частта им свързана с бюджета и финансовата част на бизнес плана. Създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и финансова отчетност. Прави последваща проверка на одобрените проекти във финансовата им част и обосновка, преди изпращането на списъка с одобрените проекти към РА. Осъществява наблюдение на финансовото изпълнение на проектите. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението във финансовата им част. Подпомага изпълнителния директор в изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР. Информира изпълнителния директор за финансови проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията, за да може изпълнителният директор своевременно да информира управляващия орган на ПРСР.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково