Български English
Христо Щерев

Христо Щерев

Изпълнителен директор

  • T: 04321/23-33
  • E: mig.mkg2016@gmail.com
     Организира цялостната дейност на Екипа и офиса на Сдружението в съответствие с устава, правилника и всички приложими нормативни актове. Привежда в изпълнение решенията на УС и председателя на УС. Има правомощия и отговорности съгласно устава и решенията на Общото събрание и УС, описани в съдебното решение. Основните му отговорности са свързани с управление на човешките, финансови и материални ресурси на Сдружението. Основните задължения на изпълнителния директор са свързани с последователно изпълнение на дейностите по прилагането на Стратегията за ВОМР и организиране на процедурите за прием, оценка и мониторинг на проектните предложения. Носи отговорност за постигане на целите и индикаторите за изпълнение и резултат. Организира дейностите за информация и публичност, работи за създаване на партньорства и сътрудничества в общността и извън нея. Заедно с Екипа изготвя периодични и годишни доклади.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково