Български English
Катерина  Костова

Катерина Костова

Експерт по прилагане на стратегията

  • T: 04321/23-33
  • E: mig.mkg2016@gmail.com
     Основните функции и отговорности на Експерта са свързани с прилагането на одобрена за финансиране Стратегия за ВОМР. В периода на прилагане неговите задължения са: да консултира потенциални бенефициенти като оформя писмени информационни карти за всяка консултация, да участва в подготовката на процедури за прием на проектни предложения, да организира входирането и оценката за административно съответствие на проектните предложения, да подготвя проектите за оценка от външни експерти; да подпомага работата на Комисията и да подготвя одобрените проекти по отделните приеми за входиране в ДФЗ. Друга част от задълженията са свързани с мониторинг и консултиране на бенефициентите при изпълнението и отчитането на проекти, както и с извършване на мониторингови посещения на мястото на изпълнение, фотозаснемане и изготвяне на протоколи и доклади от посещенията; обобщаване на информацията в периодични и годишни мониторингови доклади. Участва в цялостната дейност на организацията, вкл. в работата и с целевите групи, в т.ч. уязвими и малцинствени групи от територията на прилагане на СВОМР.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково