Български English
Теодора Даскалова

Теодора Даскалова

Технически сътрудник

  • T: 04321/23-33
  • E: mig.mkg2016@gmail.com
     Организира документооборота, свързан с дейността на Сдружението, с проектните предложения и сключените договори при прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 година. Завежда пълен архив на документацията. Поддържа и актуализира базата данни с контактна информация на партньори, експерти, институции и органи, с които Сдружението работи и при необходимост провежда или организира комуникация и кореспонденция с тях. Отговаря за техническото изготвяне и оформяне на информационни материали по прилагане на Стратегията за ВОМР и дейностите с местната общност.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково