Български English

ВОМР

В програмния период 2014 – 2020 г. подходът ЛИДЕР е съставен от задължителните елементи на мярка 19 „Воденото от общностите местно развитие“ (по-нататък ВОМР): подготвително подпомагане, изпълнение на операции по стратегията за ВОМР, подготовка и осъществяване на дейности по сътрудничество от страна на местната група за действие, текущи разходи и популяризиране на стратегията, програмирани в подмерки.
Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните потребности и потенциал. Подходът се прилага на териториален принцип на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места част от община/и. Всяка стратегия за воденото от общностите местно развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители.
Цели на подхода ВОМР:
 • насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 • интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 • фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 • насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури;
 • подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението.
С прилагането на подхода се цели постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:
 • Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
 • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;
 • Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
 • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
ВОМР може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез:
1. Оперативна програма "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г. (ОПОС 2014 - 2020 г.);
2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г. (ОПРЧР);
3. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014 - 2020 г. (ОПИК);
4. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. (ОПНОИР);
5. Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ПМДР).
За изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие, местните инициативни групи могат да прилагат мерки, избрани в ПРСР, мерки по Регламент (EC) № 1305/2013 и мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на изискванията по него, както и операции, допустими съгласно ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.
Подмерки на ВОМР: 
Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейнсоти"
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие.
Бенефициенти по подмярката са местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие, в т.ч. местни инициативни групи. Бенефициентите по подмярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ и проектите се изпълняват на територията на МИГ.
Допустими разходи:
 • Инвестиционни разходи съгласно чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 • Други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции съгласно разпоредбите на Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за водено от общностите местно развитие;
 • Когато в СМР се предвижда финансиране на дейности по повече от един фонд, допустими са разходи, определени в съответната програма.
        Подмярка 19.3Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи;
Допустими са: разходи за техническа помощ за подготвителни дейности по проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество; разходи за сътрудничество в рамките на Република България (вътрешно-териториално сътрудничество) или проекти за сътрудничество между територии в две или повече държави членки или с територии в трети държави (транснационално сътрудничество):
Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.
     Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“
Финансова помощ се предоставя за текущи разходи за управление на МИГ и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие
Бенефициенти по подмярката могат да бъдат Местни инициативни групи, одобрени от МЗХ.
 
 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково