Български English

Документи

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРСР, ОПРЧР И ОПИК НА „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО” ЗА 2017 ГОДИНА
Публикувано на Tuesday, 13.12.2016 (15:08)
 
 
На основание чл. 46, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г.:  Чл. 46. (1) Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ одобрява и публикува на интернет страницата на МИГ индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. 
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково