Български English

СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково"

     Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък, Гурково” е юридическото лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на трите общини – Мъглиж, Казанлък и Гурково.
     Сдружението е учредено на 09.03.2016 г. и е вписано в регистъра при Старозагорския окръжен съд с Решение № 101/20.04.2016 г. по фирм. дело № 22/ 2016 г. с Акт за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ  чрез Удостоверение № 013 от 30.05.2016 г.  на Министерство на правосъдието.
     Предмета на дейност: да подобрява качеството на живот на МИГ - територията, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ВОМР чрез изпълнение на Стратегия за местно развитие.
     В териториалния обхват на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“ са включени три административно обособени териториални единици това са община Мъглиж, община Гурково, Община Казанлък извън строителните  граници на гр. Казанлък. Територията на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” обхваща изцяло териториите на граничещи общини. Територията е с непрекъснати граници и е включена в списъка със селски райони, съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 от 14.12.2015г.
     Основната цел на „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” е устойчивото развитие на територията на трите общини, като за целта се прилага интегрирана  Стратегия за местно развитие (СМР).
     Стратегията за местно развитие на „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” е разработена в рамките на договор РД/50-204/07.12.2015 за предоставяне по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).
     На 29.11.2016 г., в сградата на Министерство на земеделието и храните, Председателят на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” – Господин Господинов подписа Споразумение № РД 50 – 191 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
     Основната цел на стратегията е превръщане на територията на трите общини в предпочитано място за живот и бизнес със съхранена природа и собствена идентичност.
     Финансирането на Стратегията за ВОМР се осъществява от: 
  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г.; 
  • Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 
  • Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
     Срокът за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие е 30.09.2023 г.
     Основната дейност на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” включва прием, оценка и класиране на проектни предложения, внасянето им за окончателно одобрение в управляващите органи (ДФЗ за проекти по ПРСР), подписване на тристранни договори, мониторинг и подпомагане на получателите на безвъзмездна помощ за изпълнение и отчитане на проектите.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково