Български English

ПРСР 2014-2020

  1.  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG06RDNP001-19.606 на СНЦ "МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково" по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”
  2.  Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.652 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  3.  Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" - повторна оценка
  4.  Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  5.  Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" 
  6.  Процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.217 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково