Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Публикувано на Wednesday, 26.09.2018 (13:54)
  • Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването
  • подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ на СНЦ "МИГ-Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково