Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 9.1 „Инвестиции в подкрепа на МСП за иновации“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-1.034 МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
Публикувано на Monday, 17.05.2021 (14:31)

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково