Български English

Документи

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M9OP001-1.124- „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица"
Публикувано на Wednesday, 12.05.2021 (10:44)
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M9OP001-1.124- „МИГ - Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица"
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково