Български English

Документи

Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.102 “МИГ МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО -
Публикувано на Monday, 22.03.2021 (15:08)
  • Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.102 “МИГ МЪГЛИЖ
  • КАЗАНЛЪК
  • ГУРКОВО - "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково