Български English

Документи

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Публикувано на Thursday, 28.03.2019 (15:49)
  • Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването
  • подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково