Български English

Документи

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.217 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Публикувано на Wednesday, 17.07.2019 (13:35)
  • Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.217 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково