Български English

Новини

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
На 29 ноември, Председателят на СНЦ "МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково", Господин Господинов подписа Споразумение № РД50-191/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти е в размер на  6 376 005,80 лв., предоставен от:

1. ПРСР 2014-2020 г. - в размер до 2 933 745,00 лева
2. ОПИК 2014-2020 г. - в размер до 1 955 830,00 лева
3. ОПРЧР 2014-2020 г. - в размер до 1 486 430,80  лева
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково