Български English

Новини

Обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Мъглиж, Казанлък, Гурково
дата на откриване:  12.04.2024 г.
дата на приключване:  28.04.2024 г., 17:30 ч.
    
 

СНЦ „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Мъглиж, Казанлък, Гурково, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.
 
     Промените са допустими на основание чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–191/29.11.2016 г., във връзка с чл. 39, т. 3 и т. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014–2020 г. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ.
 
     Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на  28.04.2024 г. (включително) в офиса на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” – гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, ет. 1. или на следната електронна поща: mig.mkg2016@gmail.com
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково