Български English

Новини

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ – МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“
П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е
21 декември  2016 г., от 11.00 ч., гр. Мъглиж, ПК „Мъдрост”  
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО,
 
Екипът на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на териториите  на общинните Мъглиж, Казанлък, Гурково, финансирана от ЕЗФРСР, ЕСФ, ЕФРР за периода 2014-2020 година.
Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от 11:00 ч. в ПК „Мъдрост” гр. Мъглиж, пл. „Трети март № 32
Основните цели на конференцията са:
 • Да представи пред заинтересованите страни одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която ще се прилага на територията на трите общини през програмния период 2014 – 2020 г. от ПРСР, ОПИК, ОПРЧР;
 • Да представи Индикативен времеви график за прием на проектни предложения през 2017 година по мерките, включени в Стратегията;
 • Да предостави на всеки участник информационни материали по темите.
Очаквани  участници в конференцията са:
 • Членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ в т.ч. на Управителния  съвет;
 • Настоящи и бъдещи бенефициенти с проектни предложения;
 • Представители на общините Мъглиж, Казанлък и Гурково,  кметства, читалища и неправителствени организации;
 • Земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия от преработвателната промишленост;
 • Граждани  - представители на местната общност;
 
Надяваме се да приемете поканата ни и разчитаме на Вашето участие в конференцията. 
 
 Приложение: покана и програма на конференцията
 
С  уважение,
Екипът на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“

Документи

 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково