Български English

Новини

Проведена встъпителна информационна конференция на СНЦ «МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково»
       На 21.12.2016г. от 11.00 ч. в ПК „Мъдрост” гр. Мъглиж се проведе встъпителна информационна конференция на СНЦ «МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково» в изпълнение на подписано Споразумение №РД50-191/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.). В нея взеха участие  представители на публичен, нестопански сектор - читалища, неправителствени организации, бизнес сектора – земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, развиващи икономически дейности и граждани - представители на местната общност на трите общини.
На участниците се представи одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която ще се прилага на територията на трите общини през програмния период 2014 – 2020 г.
Заинтересованите страни получиха подробна информация относно възможностите за финансиране, допустими и недопустими дейности, планиране и изпълнение за финансовите параметри по мерките, които са одобрени в СВОМР.
Представи се и индикативният времеви график за прием на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 и Оперативна програма иновации и конкурентноспособност 2014-2020 от Стратегията през 2017 година. Графикът е достъпен за всички заинтересовани на сайта на http://mig-mkg.bg/dokumenti-2
Проведените събития са в изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково