Български English

Новини

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ /SWOT/
На базата на SWOT анализа могат да бъдат откроени силните и слабите страни в използването на съществуващите ресурси и потенциал, задържащите и стимулиращите развитието фактори за икономическо и социално развитие на територията на МИГ„Мъглиж, Казанлък, Гурково“.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково