Български English

Новини

BG16RFOP002-1.034 - МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
BG16RFOP002-1.034 - МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково“ - „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“
Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности МСП. Подпомагането на МСП от територията да развият икономически иновативни дейности и ще създадат нови работни места.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7318f5c3-b343-4ea7-9a21-4584be7b5e11

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково