Български English

Новини

BG16RFOP002-2.105 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“
BG16RFOP002-2.105 - "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” -„Подкрепа за развитие на предприемачеството“

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му и/или подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/46b1afc4-17d0-4d4c-bf06-dce03e60912c

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково