Български English

Новини

Фокус групи на заинтересованите лица

Фокус групи на заинтересованите лица  във връзка с изпълнение на договор № 50-204 от 07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.,  МИГ „Мъглиж, Казанлък Гурково.

Целта на фокус групата е да се изведат проблемите за развитие на бизнеса, земеделието. социалните и образователните услуги и да се очертаят възможности за развитие и подобряване на качеството на живот на територията на МИГ - Мъглиж, Казанлък,Гурково.

В рамките на проекта започна задълбочено проучване и анализ на територията на потенциалната МИГ Мъглиж, Казанлък,Гурково за целите на подготовката на стратегията за ВОМР.Проучванията и анализът на състоянието са изходна точка за изготвянето на стратегията за развитие.

Стратегия за местно развитие и механизмите за нейното последващо прилагане са подчинени на: териториалния подход, като са отчетени местната среда и местните ресурси, силните и слабите страни на територията на действие на МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково, наличието на достатъчно  човешки, финансови и икономически ресурси;  партньорството на публични, бизнес и граждански организации, обединяващо местните действащи лица около споделени идеи за развитие; подходът „отдолу-нагоре”, който определя организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности и активното включване на заинтересованите страни в процеса на разработване и последващо прилагане на СМР. Участието в процеса и  взаимното сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище е израз на прилаган многосекторен подход.

Фокус групата е средство за допълване на събраната информация от анкетите.

На фокус групата ще бъдат обсъдени следните въпроси:

  1. Какви са основните проблеми за развитие на бизнеса, образованието и социалните услуги..
  2. Оползотворяват ми се икономическите,природни, културни и исторически ресурси.
  3. Посочете приоритети за развитие до 2022 г. Какви приоритети, интервенции в Стратегията за ВОМР е необходимо да се включат за да се постигнат положителни тенденции в развитието.
 
ДАТА: 25 МАРТ 2016 г.
 
МЯСТО: ОБЩИНА МЪГЛИЖ                    
 
09.00 – 09.30 Регистрация и кафе за „Добре дошли“
 
09.30 – 09.45 Модераторът се представя и кани участниците в групата да се представят - име и организация, от която идват. Въведение към проекта и неговите цели от страна на модератора                           
                           
Елза Григорова, 
Консултант програми и проекти
                           Людмила Елкова,
Консултант програми и проекти
 
 
09.45 – 11.00
 
Идентифициране на проблеми в работни групи за общността на територията на МИГ  Мъглиж , Гурково, Казанлък.
                             Елза Григорова, Консултант програми и проекти
                             Людмила Елкова, Консултант програми и проекти
 
11.00 – 11.15 Обобщения  на резултатите от дискусията
                              Людмила Елкова, Консултант програми и проекти
 
11.15 – 12.00 Очертаване на възможностите за развитие, чрез приоритети и  мерки, които да бъдат включени в стратегията на МИГ Мъглиж, Казанлък и Гурково 
                               Елза Григорова, Консултант програми и проекти
 
 
 
12.00 – 12.30
 
Обобщение на  резултати от модератора
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково