Български English

Новини

Информационни дни и Анкетно проучване за изготвяне на Стратегия на ВОМР
В рамките на проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие", Договор № РД50-204 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Община Мъглиж,  Община Казанлък и Община Гурково провеждат информационни дни и анкетно проучване с цел да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници - на представители на всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на общините Мъглиж, Гурково и Казанлък без града в строителните му граници, на неформалните лидери, на местното население и на експертите в различни области на социално-икономическото развитие, като очакванията са да бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала за развитие на територията чрез прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково