Български English

Новини

МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.102
МИГ „МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване от стратегията за ВОМР на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.102 “МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
Процедурата се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,  Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.
Целите на процедурата са:
  • Социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи;
  • Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.
Общият бюджет на процедурата е 600 430,80 лв.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково“.
 
Допустимите кандидати  по процедурата са: общини Мъглиж, Гурково  и община Казанлък(извън строителните граници на гр. Казанлък), работодатели, доставчици на социални услуги;
Партньори по настоящата процедура могат да бъдат:
-Доставчици на социални услуги; Доставчици на здравни услуги; общини Мъглиж, Гурково  и община Казанлък(извън строителните граници на гр. Казанлък),  неправителствени организации; Читалища, регистрирани по Закона за Читалищата; Работодатели.
 
Дейностите, които ще получат подкрепа попадат в обхвата на следните направления:
1. Направление „Подобряване достъпа до заетост“:
2. Направление „Подобряване достъпа до образование“:
3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“:
4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на
негативните стереотипи“:
 
Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg: и http://mig-mkg.bg/
Краен срок за кандидатстване: 23.11.2020 г. 17.00 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково