Български English

Новини

Обществено обсъждане на BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - втори прием
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 10.07.2024 г. 23:59 ч.

BG06RDNP001-19.652 - МИГ– Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на община Мъглиж и община Гурково.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково