Български English

Новини

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково"
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 10.06.2024 г. 23:59 ч.


BG06RDNP001-19.243 - Подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково

Процедурата се изпълнява в съответствие с Цел 1. Постигане на конкурентоспособна, устойчива местна икономика с подобрени възможности за развитие на бизнеса и усвоен икономически потенциал. Тази стратегическа цел е насочена към развитие и използване на икономическия потенциал на територията, чрез създаване на заетост, развитие на конкурентноспособно земеделие и модернизиране на МСП предприятия. Мярката допринася за постигането на Специфична цел 1.1.3 Стимулиране на местното развитие, чрез инвестициите в неземеделските дейности и заетост. Тази цел е фокусирана върху подпомагане развитието на стопански дейности насочени към разнообразяване на икономиката, включително използване на наличните антропогенни за развитие на балнеоложки, еко, селски туризъм.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково