Български English

Новини

Обява
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“
със седалище гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 32, ет. 1
при спазване на изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г на МЗХ по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно нормативни актове свързани с прилагането на подхода ВОМР, обявява процедура за подбор на: Реф. №  ИД-1 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, Реф. №  K-1 КООРДИНАТОР, Реф. № ТС – ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК,  Реф. №  СЧ -1 СЧЕТОВОДИТЕЛ
Подборът ще се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).
Само кандидати, чийто документи са одобрени и отговарят на изискванията, ще бъдат допуснати и поканени на събеседването.
I. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР
Основни изисквания:
1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко 5 години;
3. Управленски опит най-малко две години;
4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
5. Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet;
Необходими документи:
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копие от документи, доказващи наличието на управленски опит, включително опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност на  д 100 000 лв ;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени курсове ( ако има такива).
 
II. КООРДИНАТОР
 
Основни изисквания:
1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко две го­дини;
3. Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet;
Необходими документи:
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени.
 
III. ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
 
Основни изисквания:
1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. Професионален стаж най-малко две го­дини;
3. Компютърна грамотност –Windows, MS Office, Internet;
Необходими документи:
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени.
 
IV. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 
Основни изисквания:
      1. Образование – висше, счетоводна или финансова специалност;
      2. Минимум 5 /пет/  години работа по специалността;
      3. Компютърна грамотност – работа със счетоводни и текстообработващи програми;
Необходими документи:
 • Подробна автобиография ( СV);
 • Диплом за завършено образование;
 • Копие от документи доказващи професионален стаж – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 • Копия от удостоверения или сертификати за завършени.
 
Документите се приемат на адрес: град Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, в запечатан непрозрачен плик, на който са отбелязани името на получателя – „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково“, със съответния референтен номер за длъжността.
Краен срок за подаване на документите: 20.05.2016г.
За контакти и допълнителна информация:
04321/33 03; 04321/33 13
 

Документи

 • Община Мъглиж
 • Община Казанлък
 • Община Гурково