Български English

Новини

СНЦ "МИГ–Мъглиж, Казанлък, Гурково" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.085 -МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково - "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица"


Крайният срок за подаване на проектните предложения е 06.02.2020 г.


 

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково