Български English

Новини

СНЦ "МИГ–Мъглиж, Казанлък, Гурково" удължава срока на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 11.03.2019 г.

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково