Български English

Новини

В Мъглиж проведоха конференция, учредиха МИГ

В Община Мъглиж бе учредена местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък и Гурково и се проведе информационна конференция за популяризиране на процеса на разбаротката на Стратегия за местно развитие на трите общини за програмен период 2014-2020. Дейностите се извършват в рамките на спечелен проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. ,мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности и на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Информационните дни и анкетно проучване целят да бъде изследвано и анализирано мнението на широк кръг участници от общините по проекта. Жителите трябва да бъдат информирани и да се включат в разработването и бъдещо прилагане на Стратегия за местно развитие.

Жителите на трите общини трябва да бъдат информирани и да се включат в разработването и бъдещто прилагане на Стратегия за местно развитие.

Подготовката на самата Стратегия ще бъе финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони или с многофондово финансиране. Проектът предвижда различни дейности, сред които семинари, конференции.

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково