Български English

Новини

Важно за бъдещите кандидати/бенефициенти по мерките от СВОМР
     СНЦ „МИГ  - Мъглиж, Казанлък, Гурково” ще актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018г.
      В ИГРП ще са включени всички процедури за подбор на проектни предложения, които бяха планирани за обявяване в ИГПР за 2017 г. Същите няма да могат да бъдат обявени до края на 2017 г. поради предприети от МИГ действия по промяна на Споразумение №РД 50-191/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие.
  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково