Български English

Документи

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.104: Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково"Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
Публикувано на Monday, 17.05.2021 (14:44)
  • Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.104: Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Мъглиж
  • Казанлък
  • Гурково"Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

Документи

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково