Български English

Обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.134 М...

  • Община Мъглиж
  • Община Казанлък
  • Община Гурково